เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน…ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2561

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บจก. ฟรีไลฟ์ ดีไซน์

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่อบรม (VENUE) : 
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)  

หลักการและเหตุผล :

     ากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การทำงานให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ฝ่ายงาน (Functional KPIs) หรือเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ ต้องอาศัยสมรรถนะ (Competency) ในการทำงานด้านการสื่อสาร ประสานงาน และโน้มน้าวใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” หลักสูตรอบรมนี้ช่วยท่านได้ ด้วยการสื่อสารประสานงานและโน้มน้าวใจ  โดยอาศัยความ “เข้าใจ” ในความแตกต่างของคน การ “เข้าถึง” ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดี ด้วยการสื่อสารประตูใจแบบ Positive Communication ที่สื่อสารหรือพูดถึงกันในแง่ดีชื่นชมกันและกัน เพื่อร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งการ “พัฒนา” มุมมองและความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคนิคในการสื่อสารแบบ Cross Functional ให้ทลายกำแพงใจภายในองค์กร แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมแต่ละองค์กร ผ่านเกมและกิจกรรมการเรียนรู้ และ Workshop ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้องค์กรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดเทคนิค และวิธีการภาคปฏิบัติ ของการสื่อสารประสานงานและโน้มน้าวที่มีประสิทธิภาพที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และประยุกต์ใช้งานได้จริง” ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร  เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ :  

  1.    1. จุดประกายการเรียนรู้ในการเสริมสร้างมุมมองแนวคิดในการสื่อสารประสานงานด้วยใจ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  2.    2. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และโน้มน้าวใจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับ Competency ขององค์กร
  3. เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารประสานงาน และสนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. สามารถสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารทลายกำแพงใจในองค์กรแบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (Course Outline) :

ส่วนที่  1  :  สุดยอดวิชาการทำงานกับคนด้วย พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

ส่วนที่  2  :  “เข้าใจ” ธรรมชาติของคน เพื่อการสื่อสารและโน้มน้าวที่มีประสิทธิผล

o   รู้จักตน-รู้จักผู้อื่น

ส่วนที่  3  :  “เข้าถึง” ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการสื่อสารและโน้มน้าวที่มีประสิทธิภาพ

o   รู้จักญาติมิตร

o   ประตูใจในการสื่อสารแบบสานสัมพันธ์

o   รู้จักองค์กร 

ส่วนที่  4  :  “พัฒนา” คมความคิดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

o   รู้จักเทคนิคในการสื่อสารและโน้มน้าว

o   อะไรคือเป้าหมายของการสื่อสารในการทำงานระหว่างหน่วยงาน ?

o   3 ภาษายอดนิยมในการสื่อสาร : ภาษาวาจา-ภาษากาย-ภาษาใจ

o   เวลากับการสื่อสารในการทำงาน

o   คาถาสาลิกาลิ้นทอง : พูดด้วยใจ

o   Workshop : วัฒนธรรมการติดต่อสื่อสารแบบ Do & Don’t 

ส่วนที่  5  : “พัฒนา” เทคนิคในการสื่อสาร  ด้วยการประชุม

         o  4 เทคนิคในการสื่อสาร ด้วยการประชุม

ส่วนที่  6  :  “พัฒนา” เทคนิคในการสื่อสารทลายกำแพงใจแบบข้ามสายงาน

                o    การสื่อสารทลายกำแพงใจ แบบข้ามสายงาน (Cross Functional Alignment)

            o   Workshop : แนวทางการนำการสื่อสารทลายกำแพงใจ แบบข้ามสายงาน (Cross Functional                        Alignment) ไปปรับใช้ในองค์กร 

 ***มอบวุฒิบัตรการอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร

อัตราค่าสัมมนา : 

 อัตราปกติ 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 

 *โปรโมชั่นพิเศษ : 3,500 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่

วิธีการชำระค่าสัมมนา

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

 คำแนะนำในการชำระเงิน

  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
  • ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา

  หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-817-7859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love