เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามข้อมูลที่แน่นอนจากสถาบันฯ

Spread the love