เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน

 

เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน

หลักการเเละเหตุผล

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่า “การมอบหมายงานเป็นการบริหารงานที่คุ้มค่าสำหรับหัวหน้างาน” เพราะทำให้หัวหน้างานมีเวลาทำงานที่สำคัญกว่า การมอบหมายงานควรคำนึงถึงความสามารถของลูกน้องแต่ละคน ต้องกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน  อีกทั้งควรเพิ่มการกระตุ้น จูงใจ เพื่อให้ลูกน้องยินดี เต็มใจ และเห็นคุณค่าในงานที่ได้รับมอบหมาย หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานของตนเองเพื่อมอบหมายงาน  เทคนิคในการพิจารณางานและระดับอำนาจที่ควรมอบหมาย  วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรมอบหมายงาน  จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานแบบต่างๆ และการ Feedback การติดตามงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่ได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมองและนำเสนอ

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

หัวข้ออบรม

 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการมอบหมายงาน
 • อุปสรรคและปัญหาของการมอบหมายงาน
 • การวิเคราะห์งานตนเองเพื่อมอบหมายงาน
 • 9 ลักษณะงาน ที่ใช้ในการพิจารณางานที่ควรมอบหมาย
 • วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรมอบหมายงาน
 • เทคนิคทางจิตวิทยาในการมอบหมายงาน
 • การพิจารณาระดับอำนาจหน้าที่ในการมอบหมายงาน
 • เทคนิคการติดตามงานแบบต่างๆ
  • การติดตามความก้าวหน้างาน
  • การติดตามงานแบบ Walkthrough
 • การ Feedback การติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
 • การมอบหมายงานและติดตามงานกับพนักงาน
 • ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน
 • กรณีศึกษา

าคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,900 บาท)

วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบัน INWTraining
วันที่อบรม 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love