เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

(หลักสูตร 2 วัน)

วัตถุประสงค์ 
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
* พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
* ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง

เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน)
วันที่ 1
บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ
“ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร”
๏ ความสามารถดูแลรับผิดชอบงานแทนนาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการมืออาชีพ
เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ
๏ จัดระบบเอกสารอย่างไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน
“เก็บแล้วไม่หาย รวดเร็วเมื่อเรียกใช้ ค้นหาเจอเมื่อต้องการ”
– การแยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร
– กรณีศึกษา – ปัญหา และแนวทางแก้ไข
๏ การบริหารเวลาสำหรับเลขานุการ
๏ การสื่อสารทางธุรกิจที่ดี…. “หัวใจของงานเลขานุการ”
– การโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ / ราชการ
– การจดบันทึก และเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารที่ได้ผล
– ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และแนวทางการแก้ไข
– การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
๏ เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ คัดกรองเอกสารเข้า-ออก
เพื่อการนำเสนอและส่งต่อ
๏ การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ
– การใช้และพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระ
และการประสานงานที่ดี
– การรับเรื่องและจดบันทึกทางโทรศัพท์
– เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้โทรศัพท์
– ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์
วันที่ 2
เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ (ต่อ)
๏ การต้อนรับและการนัดหมาย
– การจัดทำตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ
– การจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย
– การต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่องาน
๏ การจัดการการประชุม
– บทบาทหน้าที่ของเลขาฯในที่ประชุม
– การแจ้งและนัดหมายผู้เข้าร่วมการประชุม
– การเตรียมการก่อนและหลังการประชุม
– วิธีการจดบันทึกการประชุม
– การจัดทำรายงานการประชุม
ศิลปะการครองใจคน
๏ เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ
๏ การทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริหาร
๏ การทำงานร่วมกับบุคคลในสภาวะอารมณ์
และบุคลิก / นิสัยต่างๆ
๏ ศิลปะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เจ้านาย และตนเอง
การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
๏ หลักมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข
๏ บันได 6 ขั้น เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี

วันศุกร์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 6,800 บาท (บวก VAT 7% = 7,276 บาท)
ราคาสมาชิก 6,000 บาท (บวก VAT 7% = 6,420 บาท)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4729

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
http://www.trainingbymotiva.com

Spread the love