“mBot Start Learning เข้าใจพื้นฐาน เข้าใจหุ่นยนต์”

**สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 13-18 ปี ที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ด้วยชุดหุ่นยนต์ mBot STEM จากค่าย MakeBlock

หลักสูตรการอบรมแบ่งเป็น 2 รอบได้แก่
#รอบที่ 1 สำหรับอายุ 13-15 ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดอบรมในวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2561
#รอบที่ 2 สำหรับอายุ 16-18 ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดอบรมในวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2561
.
ณ ตึก 52 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 52-511 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
.
** เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด 15 ท่าน/รอบการอบรมเท่านั้น **
.
** มีวุฒิบัตรการอบรมการันตีความรู้ในการอบรมของท่าน **
.
** กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 เท่านั้น **
.
เต็มแล้ว เต็มเลย ไม่มีรอบเสริม ตั้งปฏิทินแจ้งเตือนการลงทะเบียนของคุณไว้ ก่อนจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้!!
.
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วลงทะเบียนได้พร้อมกันที่เว็บไซต์ https://www.mbot-ced.tk

Spread the love