อบรมฟรี หลักสูตร “SME Genius Exporter” เพื่อการส่งออกของ SME โดยหน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงานได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย (SMEs) และช่วยให้SMEs ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้จริง

**เรียนทุกวันในระยะโครงการตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก

นอกจากจะเป็นการอบรมให้ความรู้กับ SME ไทยแล้ว หลักสูตรยังช่วยสร้างโอกาสทางการทำธุรกิจส่งออกให้กับ SME ไทย ด้วยการเชิญนักธุรกิจในแถบประเทศ (CLMVT) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มาเข้าอบรมร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจในแถบประเทศ CLMV

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfWqUekSiXJfRjKuf…/viewform

Spread the love