หลักการเเละเหตุผล

Happy Workplace  หรือ องค์กรแห่งความสุข

เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข

เพราะเชื่อว่า “คน” คือสิ่งสาคัญที่สุดขององค์กรเมื่อคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร คนมีชีวิต

องค์กรก็มีชีวิต ทุกวันนี้การทางานทาให้ความเครียดเกิดขึ้นได้เสมอ

หลายคนถามว่า คุณพอใจกับงานที่ทำแล้วหรือยัง  คุณรู้สึกเบื่องานของตัวเองหรือไม่  

คุณมีความสุขแล้วหรือยัง   สิ่งสาคัญคือจะต้องสร้าง  Happy Relationship ในองค์กรให้

ทำงานอย่างมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์

เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขที่แท้จริง หาก คน” กลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข”

การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับตัวและทางาน อยู่ร่วมกับผูอื่นอย่างมีความสุข                                                 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาหลักการไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน

4. เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองและเติบโตและเกิดความคิดสร้างสรรค์

หัวข้อในการอบรม

แนวปฏิบัติเพื่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข

– ความจริงวันนี้

– องค์กรตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

– การสร้างความเป็นเลิศให้องค์กร

– การสร้าง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข

– ปรากฏการณ์ภูเขาน้าแข็งสามมุมมองที่ต่างกันในองค์กร

– ปิรามิดแห่งความต้องการของพนักงาน

– วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

หมายเหตุ: เนื้อหาการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

**เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

(Learning by Doing and Participating with Experiences)

 ซึ่งประกอบด้วย 

· การบรรยาย

· กรณีศึกษา

· กลุ่มสัมพันธ์ระดมความคิดเห็น

· การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

ผู้เข้าฝึกอบรม: ผู้บริหาร/ หัวหน้างาน/ พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

 

การสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  ได้แก่

• บรรยาย เชิงปฏิบัติการ สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสู่การประสบความสำเร็จ

ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ และกระชับความสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร

 

ราคาสุดพิเศษ เพียงท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,500 บาท

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์กิตติอำพล สุขประเสริฐ

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ EMAIL: [email protected]
TEL: 098-820-9929

LINE: @INWTRAINING
WWW.INWTRAINING.COM

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ [email protected]

Spread the love