หลักสูตร สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

30 มี.ค. 61

หลักการและเหตุผล

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของกองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทนว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม
  2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

เนื้อหาการบรรยาย

    o   ภารกิจหลักของประกันสังคม

    o   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

o    พ.ร.บ.เงินทดแทน    พ.ศ. 2537

       o   หน้าที่หลักของประกันสังคม

       o   ประเภทผู้ประกันตน

       o   กองทุนประกันสังคม

       o   สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

       o   กองทุนเงินทดแทน

       o   เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

       o   ถาม-ตอบ

รูปแบบการเรียนรู้

    – การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%

    – กิจกรรมและ Work shop  ถาม-ตอบ 40%

วิทยากร   พลกฤต โสลาพากุล

      ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

      ประสบการณ์การทำงาน
– ประสบการณ์ทำงานมากว่า 15 ปี ประสบการงานฝ่ายบุคคล ประสบการณ์งานจัดซื้อและงานด้านคลังสินค้า ฯลฯ
– ที่ปรึกษาด้านบัญชีและธุรกิจ
– ปรึกษาด้านวินิจฉัย สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

    ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท (ราคาเต็ม 4,500 บาท)

สถานที่อบรม: รอยืนยัน (กทม)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ EMAIL: [email protected]
TEL: 098-820-9929

Line: @InwTraining

Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ [email protected]

Spread the love