หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๗) Runskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

Runskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทย ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของ การบริการทางการแพทย์ (Medical Services) ผู้สูงอายุ (Silver Age) การแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative medicine) นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ (Healthcare Innovation) เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Wellness ตลอดจน Wellness Tourism มหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อม และการรองรับการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จขององค์กร เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม ประเทศชาติ Runskill Schoolมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด ตลอดจนทิศทางใหม่ในการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs)

๒. ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competitiveness) ธุรกิจทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ธุรกิจด้านสุขภาพ (Wellness) ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ทันต่อกระแสยุคปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)

๓. สร้างความตระหนักรู้ พัฒนาต่อยอด นำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) มาประยุกต์และปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานธุรกิจทางการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ (Global Health Focus)

๔. มุ่งให้ผู้อบรมสามารถบูรณาการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare) พัฒนาความแข็งแกร่งของจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข (Wellbeing)

๕. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ

๖. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Global Health System) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ

 

 

ผู้อบรมของหลักสูตร

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นผู้อบรม

๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา

๑.๒ ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์

๑.๓ บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นผู้อบรม

๒. เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาในฐานะผู้อบรมของสถาบัน ฯ ร่วมกับผู้อบรมอื่น ๆ

๓. สัดส่วนของผู้อบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ประมาณ ๓๐% และหน่วยงานภาครัฐประมาณ ๓๐% และหน่วยงานภาคเอกชนประมาณ ๔๐% รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๖๐ คน

 

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ดูงานธุรกิจทางการแพทย์ ณ สถานที่จริง

 

ราคา

199,000

 

วันที่อบรม

05/21/2024

 

การติดต่อ

รุ่งนรินทร์/Runskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา/096-156-5994

 

Email

emmp.tu@gmail.com

Spread the love