สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skill)

 • อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ People Develop Center.png

วิทยากร  : อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ (Communication and Service Professionals)

เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
– 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่อบรม (VENUE) :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6) ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา

 

หลักการและเหตุผล :

ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่กระทบต่อความสำเร็จของตัวพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายคนมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่อง จึงคิดว่าตนเองนำเสนอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆมักจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เพราะการนำเสนอคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีองค์ประกอบมากไม่ใช่เพียงพูดเก่ง เช่น จังหวะการพูด น้ำเสียง การออกแบบและวางแผนการนำเสนอ การใช้ภาษาท่าทาง เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จ ในการนำเสนอ หรือการขาย การประชุม การนำเสนองาน ร่วมไปถึงการสื่อสารเรื่องต่างๆในองค์กร หากเราสามารถออกแบบการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย สั้นกระชับ ได้ใจความ ก็จะช่วยให้เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมาที่ตั้งใจไว้

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เกิดผลสำเร็จด้วยเทคนิคการนำเสนอขั้นสูง โดยวิทยากรจะนำการเรียนรู้ผ่านหลักการแบบง่ายๆแต่ใช้ได้จริง อันประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักคือภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการนำเสนอ(Action Learning) และได้รับ feedback เพื่อให้สามารถนำไปปรับพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุดของแต่ละคน เปรียบเสมือนการได้รับยาตรงกับโรค และนำไปสู่การในเสนอในรูปแบบและสไตล์ของตัวท่านเองต่อไป

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ : 

 1. ได้รู้จุดแข็งของตนเองและจุดที่สามารถพัฒนาได้อีก เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการนำเสนอ (Attitude)
 2. ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบ Before & After (Skill)
 3. ได้เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอที่ง่ายและใช้ได้จริงด้วยรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Knowledge)

 

วัตถุประสงค์ :

 1.   เพื่อเรียนรู้วิธีและเข้าใจโมเดลการนำเสนออย่างได้ผลและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 2.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
 3.   เพื่อสามารถใช้เทคนิคการนำเสนอเป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์อื่นได้

 

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

Module 1: How to prepare effective presentation

 • Start with Why? เรียนหลักสูตร Effective Presentation Skill เพื่ออะไร?
 • สร้างความเชื่อที่ทรงพลังสำหรับการนำเสนอ (Belief & Mindset)
 • หลักการและความสำคัญของการนำเสนอ
 • ความแตกต่างระหว่างPresenter VS Trainer สำคัญมาก
 • 3D Presentation Skills Model (องค์ประกอบการนำเสนอ)
 • เทคนิค KSA กำหนดวัตถุประสงค์การเสนอได้ชัดเจน
 • VARK วิเคราะห์สไตล์ผู้ฟังก่อนการนำเสนอ

Module 2: How to be effective presenter skills

 • ขั้นตอนการเขียนโครงร่างและแผนการนำเสนอ
 • Think & Speak Too เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอขั้นสูง
 • The MagicNumber / Magic Key Word เทคนิคการนำเสนอให้ผู้ฟังจดจำได้แม่นยำ
 • PAJESเทคนิคการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าวให้ประสบความสำเร็จ
 • 4 Formats for Presentation (4 รูปแบบสำหรับการนำเสนอ)
 • ภาษาท่าทาง และการใช้น้ำเสียง (Body language & Tone of voice)
 • Open & Close Presentation Technique (เทคนิคการเปิดและปิดการนำเสนอให้ผู้ฟังประทับใจ)
 • วิธีการลดความประหม่า ตื่นเต้น ต้องทำอย่างไร?

Module 3: Slide presentation design

 • 4 Step slide presentation design (4 ขั้นตอนสำคัญสำหรับการออกแบบSlide)
 • กฎ 7 ข้อในการออกแบบสไลด์

 

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

กิจกรรม (Activity) 60%

การบรรยาย (Description) 30 %

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion Sharing) 10%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

  คำแนะนำในการชำระเงิน

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จงหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-817-7859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love