#สัมมนาฟรี  Digital Transformation and Tolerance Analysis with SOLIDWORKS

เรื่อง Digital Transformation and Tolerance Analysis with SOLIDWORKS

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

จัดโดยสถาบันไทย-เยอรมัน
http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=884

Spread the love