การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น Fashion Product Development


การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น
นักออกแบบ ได้มีโอกาสพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Thai – IDC ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** (รับจำกัด แค่ 50 ท่าน)

จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุ่งรัตน์ 086-903 7426
Email : rungrat_sr@hotmail.com

Spread the love