รุ่น 5 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice) : 24 พฤษภาคม 2561

รุ่น 5 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice) : 24 พฤษภาคม 2561

 • Succession Plan in Practice รุ่น 5 อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • 1498747167558.jpg
 • หลักสูตร การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice) รุ่น 2 อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • 1498747150830.jpg
 • 9 ขั้นตอนของการจัดทำ Succession Plan ภาคปฏิบัติ อ.ธนุเดช ธานี People Develop Center.png

จากประสบการณ์ของวิทยากรในการบริหารงานและเป็นที่ปรึกษาเรื่อง Succession Plan ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรฝึกอบรม…ที่ท่านสามารถนำไปวางและพัฒนาระบบ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมการทำงานองค์กรของท่าน

“พิเศษ…ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการวางระบบ Succession Plan ฟรีในวันอบรม ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น.”

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์กว่า 28 ปี

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

วันสัมมนา :

วันที่  24  พฤษภาคม  2561  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล

องค์กรของท่านกำลังเผชิญกับภัยคุกคามแบบนี้บ้างไหม ?

 • องค์กรกำลังจะขยายงาน แต่บุคลากรที่มียังไม่พร้อมจะเติบโต
 • มีตำแหน่งสำคัญว่างและกำลังจะว่าง แต่ยังหา Successor ที่เหมาะสมไม่ลงตัว
 • ถ้าเลือก Successor ควรมีเกณฑ์การคัดเลือก และประเมิน Successor อย่างไร ?
 • หากได้ Successor แล้ว จะพัฒนาอย่างไรต่อดี ?

สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ (Key Positions) ที่จะช่วยให้ท่านปั้น Successor ให้ Success อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage)

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่จะได้รับ

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยง Competency, Training Road Map, Group Development Plan, Individual Development Plan และ KPI กับ Succession Plan
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการจัดทำ Flow Chart คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง Succession Plan ได้อย่างเป็นระบบ
 4. สามารถกำหนดเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Successor ได้อย่างมีประสิทธิผล
 5. สามารถเตรียมความพร้อมในการค้นหา พัฒนา Successor ให้มีความต่อเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ
 6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  มาทบทวนเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ “Succession Plan” กันก่อนดีไหม ?

 • ความหมายของ Successor และ Succession Plan
 • จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) แล้วใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
 • ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Succession Plan และแนวทางป้องกันปัญหา

ส่วนที่  2  :  14 เรื่องที่ควรเตรียมตัวก่อนการจัดทำ Succession Plan

 • 14 เรื่องที่ผู้บริหารและ HR ควรเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Succession Plan

ส่วนที่  3  : 9 ขั้นตอนของการจัดทำ “Succession Plan” ภาคปฏิบัติ (Succession Plan Process)

 • ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan ของที่ปรึกษาและ HR มืออาชีพ
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan Flow Chart

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร…จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Succession Plan (Key Position of Organization)

 • 6 เกณฑ์ในการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร

ส่วนที่ 5 : การกำหนด 4 เกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่ง (Pool of Candidate)

 • หลักเกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือก Pool of Candidate ที่คนเก่ง คนดี และเป็นที่ยอมรับ
 • แนวทางการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือก Pool of Candidate

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan

 • แนวทางการจัดทำ Modern Job Description ในการจัดทำ Succession Plan
 • แนวทางการนำ Modern Job Description มาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ (Competency) เพื่อเตรียมจัดทำ Training Road Map ของตำแหน่งงานหลัก
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ของตำแหน่งงานหลัก

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan

 • แนวทางการจัดทำ Training Road Map ในการจัดทำ Succession Plan
 • แนวทางการนำ Training Road Map มาเตรียมสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมินกลุ่มบุคลากรที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน (Pool of Candidate)

 • แนวทางดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Pool of Candidate โดย HR
 • วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor ตามเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสมภาคปฏิบัติ โดยหัวหน้าและผู้บริหาร (Successor Analysis)

ส่วนที่  9  :  เทคนิคในการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ที่มีประสิทธิภาพ (Successor Development Techniques)

 • การวางแผนปั้น Pool of Successors ด้วยแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan : SP)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan ของ Successor แต่ละคน

ส่วนที่  10  :  เทคนิคการประเมินผล Successor (Successor Appraisal) หลังการพัฒนา

 • 4 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล เพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor
 • เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Performance (Effective Performance Evaluation)
 • เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Competency (Effective Competency Evaluation)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor ด้วย KPI และ Competency

ส่วนที่  11  :  9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Key Success of Succession Plan)

 • ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

 

รูปแบบ/วิธีการอบรม :

 • บรรยายแบบ Adult Learnning
 • ประกอบการจัดทำ Workshop
 • แชร์ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา Succession Plan
 • ถาม-ตอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ฝ่าย HRD และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
 • คำแนะนำในการชำระเงิน
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ [email protected] ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : [email protected]

www.peopledevelop.ne

Spread the love