รุ่น 2 HR Tools & Tricks for Non HR : 27 มีนาคม 2561

รุ่น 2 HR Tools & Tricks for Non HR : 27 มีนาคม 2561

  • HR Tools & HR Tricks for Non HR อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
  • อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png
  • จาก In-house Training Modern HR Tools & Tricks for Non HR สู่ Public Training โดย People Develop Center.jpg

“หลักสูตรที่พัฒนาต่อยอดมาจาก HR for Non HR ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกคนไม่ควรพลาด…ท่านจะได้รู้ลึก รู้จริง ทั้งภาคทฤษฎี แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ Modern HR Professional นิยมใช้”

 วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บจก. ฟรีไลฟ์ ดีไซน์

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคล PSPAG

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
27  มีนาคม  2561 เวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

   

หลักการและเหตุผล :

        หากองค์กรของท่าน ให้ความสนใจในการยกระดับการจัดการและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และต้องการนำพาองค์กรไปสู่การทำงานที่ยอดเยี่ยม ทุกคนในองค์กร…ร่วมมือ…ร่วมแรง…ร่วมใจ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเรื่องเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Modern HR Tools & Trick for All Manager)จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรของท่าน

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนายอดจากหลักสูตร HR for Non HR จากประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 26  ปี ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรของท่านสามารถบริหารและพัฒนาบุคลากรได้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนรู้ :

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและหัวหน้างานยุคใหม่ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ในหน่วยงานของตนเอง
  3. เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการจัดการและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานในการนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้

o  ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

o  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หัวหน้างานในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

o  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่  2  :  ศิลปะในการบังคับบัญชาหรับผู้นำยุคใหม่

ส่วนที่  3  :  บทบาทหน้าที่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (HRM for Non HR)

o   บทบาทที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังคน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Manpower Planning)

o   บทบาทที่ 2 การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้เหมาะสมกับองค์กร (Selection and Interview)

o   บทบาทที่ 3 การบริหารค่าจ้างที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Compensation)

o   บทบาทที่ ผู้บริหารและหัวหน้างานกับการเป็นนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ  

+ 10 บทบาทของผู้บริหารและหัวหน้างานในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

+ กฎหมายแรงงานพื้นฐานที่หัวหน้างานต้องรู้

    + เทคนิคการออกหนังสือเตือน     

    + Workshop 2 : การเขียนหนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ทางกฏหมาย        

ส่วนที่  4  :  บทบาทหน้าที่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (HRD for Non HR)

o  บทบาทที่ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน(Training & Development)

+ การจัดทำแผนการพัฒนาแบบ Training Road Map (TRM) ภายในฝ่ายงาน

+ การจัดทำ On the Job Training (OJT Plan)

Workshop 3 : การจัดทำ Section OJT Plan สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน 

+ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

o  บทบาทที่ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ให้สอดคล้องกับผลงานการทำงาน (KPI) และความสามารถ (Competency)

o  บทบาทที่ การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของลูกน้อง (Career Path)

 

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม :

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
โทร : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love