ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart

 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถโน้นน้าวผู้อื่นได้ เช่นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หัวหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้นเพิ่มความมั่นใจ และทักษะในการสร้างแรงจูงใจ เมื่อต้องการความร่วมมือและ ความร่วมมือกับผู้ฟัง ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับผู้ฟังที่แตกต่างกัน การพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันในองค์กร หรือกับลูกค้านั้น โดยพื้นฐานแล้ว เริ่มต้นจาการฟัง หรือที่เราเรียกว่าการฟังด้วยหัวใจ อย่างตั้งใจ ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้ออกแบบโดยใช้พื้นฐานการทำงานของสมอง และหลักการฟัง เพื่อเสริมการฟัง โดยใช้หลักการง่ายๆ

วันที่จัดงาน
วัน เวลา สถานที่ : วันพุธ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น – 12.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
ฟังให้ได้ยิน Listen With Your Heartเนื้อหาของหลักสูตร (3 ชั่วโมง)

การฟังของตัวเรา: เข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่มาจากชุดความเชื่อและการทำงานของสมองผู้เรียนเข้าใจรูปแแบบการสื่อสารของตนเอง เริ่มเห็นรูปแแบบการฟังและนิสัยที่ผู้เรียนมักจะใช้ในการฟังในชีวิตประจำวัน ที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติเฉพาะที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตนเอง จากนั้นมีการนำมาเชื่อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ชวนคิดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของตน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการนี้ 

-สร้างให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน

-ช่วยเพิ่มความเป็นกลางในการฟัง และลดการตัดสินผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BEST Profile แบบประเมิณรูปแบบการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมเอง ที่จะทำให้รู้จักตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน คนที่เราสื่อสารด้วยเป็นคนแบบไหน จะทำให้มีการสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้น

วิทยากร
วิทยากร : คุณณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณLicensed NLP Trainer from Society of NLP-Dr.Richard Bandler

การศึกษา

ปริญญาโท International Management- University of Exeter, UK

ปริญญาตรี สังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเกตเวย์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านพ้ฒนาทรัพยากรบุคคล, วิทยากรเชี่ยวชาญ NLP, และ Life coach

อดีต    ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาองค์กร-ไทยและเวียดนาม บริษัทเอ็มเอสดี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาองค์กร บริษัท ทีเอ็นที (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการบรรยาย

การเสริมสร้างแรงจูงใจด้วย NLP, NLP, การสอนงาน, การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร, การบริหารผลการปฎิบัติงาน, การสื่อสาร, การโน้มน้าวผู้อื่น, การทำงานเป็นทีม, การนำเสนอ, การจัดการความขัดแย้ง, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การสร้างทีมงาน, walk really

ประวัติการฝึกอบรม

•Certification of Making the stage by T.Harv Eker, Phuket Thailand (December 2012)

•Licensed NLP Trainer by Dr.Richard Bandler, Orlando USA (March 2012)

•Certified NLP education by Kate Benson, London UK (January 2012)

•Train The Trainer by Blair Singler-T.Harv Eker ‘s signature program, Barcelona Spain (November 2011)

•Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic ProgrammingTM (July 2011)

•Certified Practitioner of Neuro-Linguistic ProgrammingTM (May 2011)

•TTT for Coaching Skills (April 2011)•Leading Bold Change (February 2011)

•Certificate in Talent, Competency & Succession Management by Professor William J. Rothwell (3 days, March 2009)

วิทยากรรับเชิญของหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน ดังนี้

บริษัทแมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท สินธานี (เชียงราย), บริษัทซีแอนด์ฮิลจำกัด, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), บริษัทเอ็มเอสดี(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอ็นที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เนอวาน่า ดิเวอร์ล็อปเมนต์ จำกัด, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช, บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ใครควรจะเข้าหลักสูตรนี้ทุกคนที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสื่อสาร หลักสูตรนี้มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานขาย การตลาด การให้บริการลูกค้า และผู้ที่ทำงานเป็นทีม

สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรมชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อทราบจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดแล้ว จะคัดสรรสถานที่ และจะแจ้งให้ท่านทราบในวันที่จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2560

Spread the love