วิทยากรดร.ชญารัศมิ์  ทรัพยรัตน์   

                    ปัจจุบัน  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง , อาจารย์ (Lecturer) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย  วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง  การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง  และที่ปรึกษา (Coaching)

        ผู้ชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Generalist)

– ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (Professional Human Resource Accreditation – PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554

ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Competencies)ในยุคใหม่

-การบริหารจัดการคนเก่ง  (Talent Management)

-การบริหารคน (People Development)

-การพัฒนาองค์กร  (Organization Development)

– การจัดโครงสร้างองค์กร และการปรับปรุง  (Restructuring and Modification)

– การบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management)

– การกำหนดและการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติ และการ

 นำไปปฏิบัติ (Strategic HR Policies and Plan Development and Implementation)

หลักการเเละเหตุผล

การสร้างหรือพัฒนาคนของหน่วยงานหรือองค์กร  มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

มีคุณภาพในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน  เป็นผู้บริหาร  ซึ่งจะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและการเติบโตขององค์กร

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ

หัวข้ออบรม

 •      ความหมายของคำว่าภาวะผู้นำ

  ·     คุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ·     เข้าใจความหมาย·     สามารถจำแนก·     สามารถประเมินหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ·  ผู้บริหาร ขององค์กร

 • · ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
 • ·  กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ
 • พฤติกรรมของผู้นำในตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางเป้าหมายพัฒนาตนเองได้ในอนาคต
 • คุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
 • ของคำว่า ภาวะผู้นำ
 • ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ
 • ·      วิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของผู้นำ

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท (ปกติราคาท่านละ 4,500 บาท)

วันที่อบรม 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: โรงแรมย่านสุขุมวิท
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love