พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น

 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น นักออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

วันที่จัดงาน
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-idc)

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

– ลงทะเบียน/พิธีเปิด

แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม

– work shop การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

– work shop การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

วิทยากร

-นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -นายเอกมล อรรถกมล

-น.ส.ชไมพร มิตินันท์วงศ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

– ลงทะเบียน

– work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละแบรนด์

– Present งานและปรับปรุง แก้ไข

– สรุป ถามตอบปัญหา

วิทยากร

-นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -นายเอกมล อรรถกมล

-น.ส.ชไมพร มิตินันท์วงศ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

– ลงทะเบียน

– Workshop : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

– Workshop : การสร้าง Innovation Mindset

-Workshop : ถอดรหัสคุณค่าสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ตรงใจลูกค้า นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

วิทยากร

-นางสาวศศิมา สุขสว่าง -นางสาวภัทรนันท์สรณ์ เนตรธนิกกุล

*หมายเหตุ

1.เวลา 10.30 น. -10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

3.การฝึกอบรมเป็นภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม

4.ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการฝึกภาคปฏิบัติ และยกเว้นการสวม เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นในสถานที่ราชการ

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละแบรนด์

– Present งานและปรับปรุง แก้ไข

– สรุป ถามตอบปัญหา

3. Workshop : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

4. Workshop : การสร้าง Innovation Mindset

5. Workshop : ถอดรหัสคุณค่าสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ตรงใจลูกค้า นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

วิทยากร
1. นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -ดีไซเนอร์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์2.นางสาวศศิมา สุขสว่าง -เจ้าของ sasimasuk.com ,วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

3.นายเอกมล อรรถกมล -Fashion Columnist

4.นางสาวชไมพร มิตินันท์วงศ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการนักออกแบบ

บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

สถานที่จัดงาน

“กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ออกแแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ “THAI-IDC”ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

Spread the love