บรรยายพิเศษ เรื่อง “จากอินเดียสู่ไทย : ศาสนา-ศรัทธา-จารึก”


.
วิทยากร : ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
.
สำรองที่นั่งโทร. 0 2224 1402, 0 2224 1333
(วันพุธ-อาทิตย์ 09.00 น. – 16.00 น.)
อีเมล : myubon_mu@hotmail.com

กรมศิลปากร
โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2561
———
การบรรยายพิเศษ เรื่อง
“จากอินเดียสู่ไทย : ศาสนา-ศรัทธา-จารึก”
วิทยากรโดย
ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
———
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
———
สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทร. 0 2224 1402, 0 2224 1333
(วันพุธ-อาทิตย์ 09.00 น. – 16.00 น.)
อีเมล : myubon_mu@hotmail.com

Spread the love