#สัมมนาฟรี “ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ด้วยโลจิสติกส์” และ“รอบรู้การตลาดจาก Digital Marketing” ภายใต้“โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษ “ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ด้วยโลจิสติกส์” และ “รอบรู้การตลาดจาก Digital Marketing” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ชั้น 4 ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://bit.ly/2E9qeIx หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 314 1482

Spread the love