การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

 

 

สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามข้อมูลที่แน่นอนจากสถาบันฯ

Spread the love