การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

หลักการและเหตุผล

การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลากหลายกลุ่มเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และสื่อที่ใช้ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้

วัตถุประสงค์

jเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล

kเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อทำการย่อความหรือสรุปความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่นได้อย่างกระชับและตรงประเด็น

เนื้อหาการฝึกอบรม

Øความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

Øลักษณะของการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

Øทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

Øวิธีการจับประเด็นสำคัญ เพื่อถ่ายทอดในลักษณะของการสรุปความหรือย่อความ

Øหลักการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง

vการเชื่อมคำและประโยค

Øหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง

vการเชื่อมคำและประโยค

Øการนำหลักการทั้งหมดมาใช้ในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

ระยะเวลา1 วัน เวลา 09.00-16.00น.

อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat)

สัมมนาในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: [email protected] http://www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

Spread the love