การสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่

รายละเอียด

การสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หัวข้อการสัมมนา
• ความสำคัญและการวางตำแหน่งของ หัวหน้า ในองค์กร (ผู้นำและภาวะผู้นำ)
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน และสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวัง
• เทคนิคในการสื่อสารและประสานงานเพื่อให้ได้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ
• เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจและโน้มนาวผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
• เทคนิคในการนำเสนอผลงาน
• กลยุทธ์ในการวางแผนและพัฒนาลูกน้องให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
• พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรทำในบทบาทของผู้บังคับบัญชา

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,900 บาท
โปรโมชั่น สมัคร 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan.b@gmail.com หรือแอดไลน์ 0814239891 หรือโทรศัพท์ 081-423-9891
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์หรือไลน์เพื่อติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม 

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคา

3900

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com
Spread the love