การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : วันที่ 27 มิ.ย.61

การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G กล่าวคือ Change Customer – Competition ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธ์ใหม่ในการบริหารองค์กรมนุษย์พันธ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในกรอบการบริหาร และกรอบความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลง แนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์ (Strategic Thinker) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Strategic Decision) การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ (Strategic Analysis) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน (Strategic Direction) หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น “ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยงแปลง” ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการบริหารเชิงพลวัตร โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า “การบริหารเชิงกลยุทธ์” Strategic Management นั่นเอง

Key Contents

1. แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

2. ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)

• SWOT Analysis :The Strategies Bases

• Creating a Vision

• Creating a Mission Statement

• Strategic Goals / objecttive

• ข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง( Accurate SWOT Assessment)

• การกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ (Identity Key Success Factor)

3. การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ( Identity Strategic Fit)

4. Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)

5. Resource + Process + Value O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean

6. ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shotfall in Strategic Planning)

Key Benefits

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์

2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้

3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี

4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_478.pdf?_=20180419161703

ลงทะเบียน Online : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=478

ค่าธรรมเนียม

5,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วันเวลาและสถานที่อบรม

27 มิถุนายน 2561 09.00 – 16.00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ID Line : @strategiccenter

Tel : 02-5592146-7 ต่อ 105-110

E-mail : Public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.th

Spread the love