การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง : 8 มีนาคม 2561

การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง : 8 มีนาคม 2561

 • หลักสูตร การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง อ.สืบสกุล แสงธำรง People Develop Center.jpg
 • อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง People Develop Center.jpg

วิทยากร : อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง

o ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ TQM / ISO / การเพิ่มผลผลิต

o ปริญญาโทสาขาบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

o ปริญญโทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

o ปริญญาตรีสาขาอุตสาหการเชื่อมประสาน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

o ปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
8 มีนาคม 2561 ระหว่าง 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล :

“การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง (PRODUCTION PLANNING & INVENTORY CONTROL : PPIC)” เป็นกิจกรรมที่ต้องมีความสัมพันธ์และประสานงานกับฝ่ายต่างๆในลักษณะของการบริหารเชิงราบ (Horizontal Management) เนื่องจากฝ่ายผลิตอยู่ในสถานะ “กลางน้ำ”  ฝ่ายต่างๆจึงจำเป็นต้องรู้ถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวิธีการคาดการณ์ที่ดี หลักของการวางแผนการผลิตมุ่งเน้นตามช่วงเวลาในกระบวนการ (in ongoing process หรือ lead time) การควบคุมระดับสินค้าคงคลังและข้อจำกัด (limitation) ตลอดจนขอบเขตของฝ่ายการผลิต โดยฝ่ายต่างๆในฐานะลูกค้าภายใน (Internal customers) อันจะทำให้มีการสื่อสารภายในกับกระบวนการบริหารเชิงราบที่มีประสิทธิภาพและลดความขัดแย้ง ฝ่ายผลิตสามารถสร้างวิธีการคาดการณ์ให้มีความสอดคล้องกับการวางแผน คือ ช่วงเวลาและมีการควบคุมระดับสินค้าคงคลัง ดังนั้น ผู้บริหารของฝ่ายการผลิตต้องมีการนำเสนอข้อมูลด้านกิจกรรมของภาระงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการผลิตและกิจกรรมของพนักงานจนถึงการจัดส่งสินค้า

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้บริหารของฝ่ายการผลิต  เพื่อให้ได้รับแนวคิดและสามารถสร้างกระบวนการการวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลังที่เป็นไปตามบริบทของฝ่ายงานและองค์กรอย่างครบมิติแบบเติมเต็ม

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

1. เพื่อผู้บริหารของฝ่ายการผลิตสามารถบูรณาการเครื่องมือด้านการวางแผนการผลิตแบบเติมเต็ม

2. เพื่อฝ่ายการผลิตมีมาตรการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของตนเอง

3. เพื่อฝ่ายต่างๆที่เป็นลูกค้าภายใน (Internal customers) ได้รู้ถึงข้อจำกัด (Limitation) และขอบเขต

4. สามารถสร้างวิธีการคาดการณ์ให้มีความสอดคล้องกับช่วงเวลาและการควบคุมระดับสินค้าคงคลัง

5. สามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

  

เนื้อหาของหลักสูตร

เริ่มต้น      เกริ่นนำโครงสร้างหลักสูตร

บทที่ 1     การวางแผนรูปแบบของทรัพยากรกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (life cycle Product)

 • วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (life cycle Product) กับการวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลังว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 • วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ส่งผลอย่างไรกับ 5 M’s
 • กิจกรรม process audit มีผลอย่างไรต่อการเตรียมวัตถุดิบ

บทที่ 2     กระบวนการบริหารเชิงราบ (Horizontal Management)

 • ยุทธศาสตร์บริหารเชิงราบ (Horizontal Management) ให้อะไรกับการวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง
 • กิจกรรมสื่อสารในยุทธศาสตร์บริหารเชิงราบ (Horizontal Management) ให้อะไรกับการวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง
 • กิจกรรมสื่อสารช่วยให้ลดความขัดแย้งในกระบวนการการผลิตได้อย่างไร

บทที่ 3     การพยากรณ์ความต้องการกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

 • องค์ประกอบที่เป็น “ต้นน้ำ” สำหรับใช้ในการพยากรณ์ความต้องการควรมาจากแหล่งใด
 • แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประมวลสำหรับการวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลังควรเป็นอย่างไร

บทที่ 4     ทรัพยากรและกิจกรรมที่ต้องใช้ในการบริหารเชิงราบ (Horizontal Management)

 • ทรัพยากรที่เป็น hardware มีอะไรบ้าง
 • ทรัพยากรที่เป็น software มีอะไรบ้าง
 • กิจกรรมที่ต้องทำเมื่อใช้ในการบริหารเชิงราบ (Horizontal Management)

Workshop 1 การเขียนทรัพยากรและกิจกรรมที่ต้องใช้

 • ฝึกปฏิบัติการเขียนประเภทของทรัพยากรและกิจกรรมที่ต้องใช้

บทที่ 5     การรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆสำหรับการจัดตารางงานหลัก

 • การกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูลของฝ่ายที่มีส่วนได้เสียหรือลูกค้าภายใน
 • เทคนิคการสื่อสารการบริหารเชิงราบเพื่อการรวบรวมข้อมูล
 • การกำหนดมาตรการตอบสนองสำหรับลูกค้าภายใน
 • หลักการการวางแผนแบบยืดหยุ่น

บทที่ 6     การวางแผนกลยุทธ์การผลิตเพื่อรองรับเครื่องมือช่วยผลิตระบบ JIT และ MRP

 • เทคนิคการนำมาใช้งาน JIT / MRP
 • กระบวนการเตรียมทรัพยากรเมื่อต้องใช้ JIT/ MRP
 • การแก้ปัญหาจากการใช้ JIT/ MRP

บทที่ 7     การศึกษาวิธีและขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์

 • การทำกิจกรรม process audit เพื่อการทบทวนกระบวนการผลิต
 • เทคนิคการลำดับความสำคัญในการปรับปรุงการผลิต

Workshop 2 การเขียนมาตรฐานการทำงานและขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์

 • ฝึกปฏิบัติการเขียนมาตรฐานการทำงานและขั้นตอนการผลิตด้วย process audit

บทที่ 8     เทคนิคการกำหนดโครงสร้างของวัตถุดิบ (Bill of Material)

 • คุณลักษณะ (characteristic) กับการทำกิจกรรมการตรวจสอบ incoming QC
 • เทคนิคการกำหนดค่ายอมรับได้ (Acceptable value) ของวัตถุดิบ

บทที่ 9     การกำหนดมาตรการการเปลี่ยนแปลงในความต้องการระดับต่างๆ

 • เทคนิคการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าภายใน
 • กิจกรรมที่ต้องทำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าภายใน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการในการเรียนรู้ :

การอบรมแบบปฏิบัติการ  เน้น how to มากกว่า what is แบบ Q&A

training by doing ฝึกเขียนเอกสารจากงานจริง (real practice)

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ [email protected] ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : [email protected]
www.peopledevelop.net

Spread the love