การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ :

การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ :

 • อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ People Develop Center.jpg

วิทยากร : อาจารย์ วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานเอกสารและงานบริการมากกว่า 7 ปี

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

– 2561 ระหว่าเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

งานธุรการ (Administration) เป็นงานสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ  หน่วยปฏิบัติงานหลักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายผลิต  ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานธุรการให้งานหรือกิจกรรมสำเร็จ

หน้าที่ของงานธุรการไม่ว่าจะเป็นส่วนสำนักงาน  การซ่อมแซม  การดูแลในเรื่องพาหนะ รวมถึงระบบต่าง ๆ ระบบงานเอกสารในองค์กร  การอำนวยความสะดวกให้แต่ละหน่วยงานในองค์กร  การให้บริการ ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร การจัดหา จัดใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้เกิดผลคุ้มค่าและประหยัด การเกิดความปลอดภัย  ถือว่าเป็นหน่วยงานหลังบ้านอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เพื่อทราบถึงความสำคัญของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กร
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 3. เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและความสำคัญในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน่วยงานธุรการ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. เรียนรู้ความเข้าใจในสายงาน บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของหน่วยงานธุรการในปัจจุบัน
 2. เรียนรู้แนวทางและเทคนิคการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
 3. เรียนรู้คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ
 4. เรียนรู้เทคนิค และหลักการในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงาน
 5. เรียนรู้เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 6. เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน งานจัดสำนักงาน  การจัดระเบียบงาน การวางแผนงาน
 7. เรียนรู้แนวคิดการแก้ไขข้อขัดข้อง และวิธีการแก้ไขปัญหาในยุคสมัยใหม่
 8. เรียนรู้ลักษณะของกระบวนการแก้ไขปัญหา
 9. เรียนรู้การพัฒนางานและจัดระบบงานด้านงานเอกสาร
 10. สรุป  ถามตอบ

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o   การบรรยาย 40 %

o   เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

o   กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

o   มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า  ส่วนงานที่ติดต่อลูกค้าบุคคลภายนอกองค์กร  

 

วิธีการชำระเงิน

 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531
E-mail : [email protected]
www.peopledevelop.net

Spread the love