การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลาย ความไม่แน่นอน และการแข่งขันเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผลต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และขององค์กร เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานที่คาดไม่ถึง หรือความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่องค์กรให้มากที่สุด

หลักสูตรนี้  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และระบบการจัดการความเสี่ยง สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้
 4. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

 1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management)
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (New Enterprise Risk Management)
 4. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)

-ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)

–     การระบุความเสี่ยง

–     การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

–     การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ

–     การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

 1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification)  กรณีศึกษาตัวอย่างจริง

Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยง

 1. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)

–     การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง

–    การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

–    การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

 1. การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process)

Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง

 1. ถาม – ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร

แนวทางในการฝึกอบรม

   – การจัดการสัมมนา บรรยายเชิงวิชาการ

   – กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการทำ Work shop ย่อย และให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS)

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการหน่วยงาน
 3. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง /ควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. บุคลากรที่ต้องช่วยประสานและปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ ร่วมกัน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน

วิทยากร  อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Spread the love