การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

เนื้อหาหลักสูตร
 ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง
 ประเภท และพาหนะที่ใช้ในการจัดส่ง
 การจัดสายการจัดส่งอย่างถูกวิธี
 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง
 การควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ
 เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง
 มารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 วิธีการคัดเลือก outsource และการบริหารการจัดการ
 เทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน
 การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน
 วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน : การจ้างรถกรณีปกติ การจ้างรถกรณีกะทันหัน การจ้างรถกรณีพิเศษ
 การตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง
 การวัดผลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 วิธีการคิดและคำนวณค่าขนส่ง
 ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (เวลา 9.00 – 16.00 น.)
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

โทรศัพท์ 0-2882-7598 0-2882-7519
email : info2@trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love