กรมศิลปากร
โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

————————–
การบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ

“หุ่นหลวง”

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

————————–
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การฟื้นฟูหุ่นหลวง”
-วิทยากรโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

———
เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ น.
-วิทยากรโดย ๑.นางอัญชลิกา หนอสิงหา นาฏศิลปินอาวุโส
๒. นายรัฐพร เคหา นาฏศิลปินชำนาญงาน
๓. นางน้ำทิพย์ ศิริมงคล นาฏศิลปินอาวุโส
กลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ดำเนินรายการโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุกนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

———
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. นำชมห้องนาฏดุริยางค์ (พระที่นั่งทักษิณาภิมุข) โดย นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

————————–
สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓
(วันพุธ-อาทิตย์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น.)
อีเมล : myubon_mu@hotmail.com

Spread the love