การตลาดออนไลน์ปั้นยอดขายอย่างมืออาชีพ

การตลาดออนไลน์ปั้นยอดขายอย่างมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การตลาดออนไลน์ปั้นยอดขายอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้เทคนิคการตลาดด้วย FACEBOOK PAGE และเทคนิคการซื้อโฆษณาอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างยอดขาย

กรอกใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/A0am8ySw2cKusDgE2

วันที่จัดงาน

26 กุมภาพันธ์ 2561ณ โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น

หัวลำโพง กรุงเทพฯ

หัวข้ออบรมสัมมนา
การตลาดออนไลน์ปั้นยอดขายอย่างมืออาชีพ
วิทยากร
อ.เมธา ทองย้อย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

สำหรับเจ้าของ /หุ้นส่วน /ทายาทธุรกิจ SMEต้องจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้าแล้ว

สมัครได้ 1 ท่าน/กิจการ

สามารถนำโน้ตบุ๊คเข้า workshop ได้

สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น
Spread the love