การตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย (Modern Marketing & Distribution Channel Management) : 21 มีนาคม 2561

การตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย (Modern Marketing & Distribution Channel Management) : 21 มีนาคม 2561

 • การตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา People Develop Center.jpg
 • ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png

วิทยากร : ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย

อดีตกรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.

อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Management) จากสหรัฐอเมริกา ( AUHS, USA )

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

21 มีนาคม 2561 ระหว่าง 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

ในยุคของการตลาดสมัยใหม่ ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ที่จะรับสินค้าไปกระจายเข้าตลาด จึงจำเป็นต้องมีหลักในการวิเคราะห์เลือกช่องทางการจำหน่ายให้เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับสินค้าของตน ด้วยการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channel Management) ซึ่งอาจจะเป็นการจะเลือกใช้ช่องทางการจำหน่ายโดยตรง หรือผ่านคนกลางประเภทใดนั้น เป็นเรื่องที่ผู้บริหารการตลาดจะต้องพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยประกอบโดยรอบคอบ

เพื่อเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ไปสู่ตลาดเป้าหมายได้ในเวลาที่เหมาะสม  ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด ดังนั้นการมีช่องทางในการจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น หากต้องการซื้อในจำนวนมากและได้ราคาถูกควรไปที่ไหน ? ซื้อสินค้าที่มีความเฉพาะกลุ่มควรจะมีการวางจำหน่ายอย่างไร ? เป็นต้น ซึ่งหากองค์กรมีกลยุทธ์ที่ดีแล้วก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและสามารถวางแผนการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในสภาวการณ์ปัจจุบัน และนำไปใช้สำหรับการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายและองค์กร

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. ความกดดันทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 2. กลยุทธ์ทางการตลาดในการต่อสู้กับความกดดันทางเศรษฐกิจ
 3. กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing)
 4. บทบาทของช่องทางจัดจำหน่าย และปัจจัยในการเลือกช่องทางการตลาด
 5. การบริหารส่วนผสมทางการตลาด
 6. ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค
 7. ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าประเภทต่าง ๆ
 8. บทบาทของผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก/ระบบแฟรนไซส์
 9. กลยุทธ์ในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
 10. สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากช่องทางจัดจำหน่าย
 11. พฤติกรรมของผู้ซื้อและกลยุทธ์ของสินค้าประเภทต่าง ๆ
 12. The Value Delivery System
 13. ลูกค้า (ช่องทางจัดจำหน่าย) ต้องการอะไรจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
 14. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของสินค้า ช่องทางและลูกค้าคนต่อไป
 15. การแบ่งประเภทตามลักษณะของช่องทาง
 16. กฎ 80/20/30 ในการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
 17. การทำงานกับช่องทางแบบ Partnership Philosophy
 18. ทฤษฎีสามเหลี่ยม 2 รูปกับการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
 19. หลักการ Break Even Cost Chart ในการพิจารณาตั้งทีมขายเองหรือใช้ตัวแทนจำหน่าย
 20. จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
 21. ขบวนการขายกับช่องทางจัดจำหน่ายแบบ “เชิงปรึกษา”
 22. บทสรุป และ ถาม-ตอบ

 

รูปแบบการอบรม

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

๐ การบรรยาย

๐ กลุ่มสัมพันธ์ระดมความคิดเห็น

๐ Workshop

๐ การแสดงความคิดเห็นถาม-ตอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงาน ผู้บริหาร องค์กร/บริษัท และบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะกลยุทธ์ในการตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อการวางแผนงานและบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love