การจัดทำและปรับใช้ Skill Matrix อย่างได้ผล (Skill Matrix and Implemnentation)

รายละเอียด

หัวข้อการเรียนรู้ : 6 ชั่วโมง

ทักษะหรือ Skill คืออะไร และSkill มีกี่แบบ

ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes

ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร

บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix

ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม)

ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix

แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง

– ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix

– วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

– กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง

– กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators)

– กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ

– จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น

ฝึกปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย

– ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ – ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ

– ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ

– ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ

– ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น

– นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills

– อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง

– กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน

– กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน

– การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป

**หลักสุตรออกแบบใหม่ให้แตกต่างกันตามองค์กรแบบ Inhouse training ทั้งหลักสูตร 2 วัน หรือ 2 วัน หรือโปรแกรม 3 วัน (มีการมอบหมาย ตรวจงาน)**

***.สนใจการจัดอบรมในองค์กร Inhouse training ติดต่อได้ที่ ptccontactt@gmail.com , โทร. 02 066 0009, 089 677 6047, 092 431 6631 ***

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ราคา

3900

การติดต่อ

089-677-6047, 092-431-6631

Email

ptccontactt@gmail.com
Spread the love