การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (28 มีนาคม 2561)

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

รับสินค้า

 1. การเตรียมความพร้อมในการรับสินค้า : กำลังคน เครื่องมือที่ใช้ เอกสาร
 2. การจัดเตรียมเอกสารในการรับสินค้า : Po Invoice ใบตรวจรับ ใบแจ้งรับ
 3. การจัดเตรียมพื้นที่รับสินค้า
 4. การตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า และการจัดพิมพ์บาร์โค๊ด
 5. วิธีและขั้นตอนในการรับ และการตรวจเช็คสินค้า
 6. การรับสินค้าแบบไม่ครบตามจำนวน

การจัดเก็บสินค้า

 1. การตรวจรับสินค้าก่อนจัดเก็บ
 2. การนำสินค้าเก็บในพื้นที่บนชั้นสินค้า
 3. การเก็บสินค้าขายฝาก/สินค้าเคลม
 4. การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO
 5. การบันทึก BIN CARD/Computer
 6. การโอนย้ายสินค้า
 7. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

การจ่ายสินค้า

 1. ขั้นตอนการจ่ายสินค้า
 2. การเตรียมสินค้าเพื่อจ่าย
 3. การจ่ายแบบ FIFO/FEFO/LIFO
 4. การนำสินค้าออกจากพื้นที่การจัดเก็บ
 5. บิลขาย/ใบเบิก/ใบยืม
 6. การบันทึกตัดจ่าย BIN CARD/COMPUTER
 7. การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
 8. การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน)

ขั้นตอนและเทคนิคการทำ cycle count

การรับคืนสินค้า และการส่งมอบสินค้า

 1. สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว
 2. เพื่อการตรวจสอบสินค้า
 3. เพื่อเคลม

การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท

 1. สินค้าเคลม
 2. สินค้าที่เคลมแล้วลูกค้าไม่รับสินค้าคืน
 3. รอซ่อม
 4. สินค้าไม่สมบูรณ์

การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

การเตรียมความพร้อมในการตรวจนับสินค้าประจำปี

 1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. การวางแผนและกำหนดทีมในการตรวจนับสินค้า
 3. การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจนับสินค้า
 4. การกำหนดวันหยุดในการตรวจนับสินค้า
 5. ขั้นตอนและวิธีในการตรวจนับสินค้า

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข : การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับ

KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน

การปรับปรุงการทำงานด้วย PDCA

วิทยากร   คุณนนทพัฒน์  โพธี    ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทในเครือ บริษัทคิวทูเอสจำกัด บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
          ประสบการณ์ ผู้จัดการขนส่ง บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออโต้ ทรานสปอร์ต จำกัด, เจ้าหน้าที่การตลาด (broker) บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน, ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง และที่ปรึกษาบริษัท รัตนสมบูรณ์ จำกัด, เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ทิฟฟ่า ICD จำกัด

วันที่อบรม  28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

 Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love