กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ :

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ :

 • อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ People Develop Center.jpg

วิทยากร : อาจารย์ วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและงานบริการมากกว่า 7 ปี

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

– 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก มีทั้งสังคมก้มหน้า สังคมแห่งการเร่งรีบ สังคมแห่งเทคโนโลยี นับวันก็มีความเครียดเข้ามามากขึ้น จนบางครั้งความรู้สึกของพนักงานที่มีกับองค์กรลดความผูกพันลง  การทุ่มเทในการทำงานอาจน้อยลง  และบางคนอาจคิดว่า  การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม  แต่อยากบอกว่า “ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้  เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น  หากบริการที่ไม่ประทับใจ  บุคลิกภาพของพนักงาน     การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า   การใช้คำพูด  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน   อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้”  การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า    บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า       สินค้าจริง ๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว    การบริการที่จะทำให้เกิดการซื้อ  และซื้อซ้ำต่างหากที่ยากกว่า  จะให้ได้มาตรฐานอย่างไร  เราจะสร้างให้พนักงาน หรือส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า  หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม  และเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อ.

หัวใจงานบริการ (Service Mind) จะเกิดกับบุคคลที่มีอาชีพบริการ หรือทุกคน ทุกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจนั้น เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก บางคนใช้หลักการคิดบวกในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และความสำคัญของงานบริการในธุรกิจ
 2. เพื่อการกำจัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา และสามารถควบคุมอารมณ์
 3. เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์
 4. เพื่อสามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. เรียนรู้คิดดี คิดบวก ในหลักการ 4 ป.
 2. เรียนรู้กับ IQ  EQ  รู้เขา รู้เรา เข้าใจผู้อื่น คิดอย่างไรให้มีความสุข
 3. เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการ ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร
 4. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ
 1. เรียนรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ
 2. เรียนรู้การปรับทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ
 3. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 4. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
 5. เรียนรู้การสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการ
 6. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ
 7. เรียนรู้การรับคำร้องเรียนลูกค้า
 8. สรุป ถาม-ตอบ

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o   การบรรยาย 40 %

o   เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

o   กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

o   มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า  ส่วนงานที่ติดต่อลูกค้าบุคคลภายนอกองค์กร  

 

วิธีการชำระเงิน

 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531
E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love