กลยุทธ์การขายในยุค Thailand 4.0 : 14 กุมภาพันธ์ 2561

 

วิทยากร : ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย

อดีตกรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.

อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Management) จากสหรัฐอเมริกา ( AUHS, USA )

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

– กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่าง 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization อันมีผลต่อการปรับตัวทั้งในแง่รูปแบบของอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ทำงานในรูปแบบที่เป็น Digitalization มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบรับการทำกลยุทธ์ทางการตลาดในยุค 4.0 อันต่อเนื่องการตลาดยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักขายในยุคใหม่ต้องสามารถเท่าทันพลวัตดังกล่าวของการเปลี่ยนแปลงนี้

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายยุคใหม่สามารถปรับตัวให้ทันกับลูกค้าที่เปลี่ยนไปทั้งในและต่างประเทศทั้งกลุ่ม Global และ AEC

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตของการอุตสาหกรรมการตลาด และการขายในยุค 4.0
 2. เพื่อให้ทราบบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคในยุค 4.0
 3. เพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวตอบโจทย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ใน Phase ของการตลาดและการขายที่สูงกว่า เช่น ผู้ขายในยุค 3.0 จะสามารถขายให้ลูกค้าในยุค 4.0 ได้อย่างไร
 4. เพื่อทำให้พนักงานขายของท่านเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้ายุค 4.0 ทั้งในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. Thailand 4.0 Impact
 2. Marketing 1.0 – 2.0 – 3.0 และ 4.0
 3. Retail Marketing 4.0 Segmentation
 4. การบูรณาการทางการตลาด 4.0
 5. Trends & Macro Change in 4.0
 6. Rethinking Purpose, Rethinking Innovation, Rethinking Brands, Rethinking Experience, Rethinking Relationships
 7. Digital Industry 4.0 Solution
 8. Critical Capabilities the Ecosystem, Product Lift Cycle Management, Analytics, Industrial Automation, Embedded Software, As a Service

Workshop  –  Industrial Solution 4.0

 1. Customer Pyramid Management
 2. Selling Process
 3. 20 : 80 Synergized 90 : 10
 4. B to B Pyramid of Customer’s Needs
 5. การเพิ่มสถิติการขาย
 6. การใช้ความคิดสร้างในการทำงานขาย
 7. Strategic Selling
 8. Customer Relation Win-Win-Win
 9. ขบวนการขายความคิด
 10. มิติของภาวะผู้นำ
 11. Leadership Cube
 12. องค์ประกอบที่น่าเชื่อถือ
 13. 80% Syndrome ในยุคการขาย 4.0
 14. Consultative Selling

Workshop – บทบาทของการขายแบบเดิมกับการขายแบบที่ปรึกษา

23. การเจรจาต่อรองแบบตัวต่อตัว

24. องค์ประกอบของการขายเชิงที่สำคัญ : Strategic

25. Orchestrator, Business Consultant, Long term Ally

26. การทำ Business Review สำหรับลูกค้ารายใหญ่

 

รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยาย
 2. กลุ่มสัมพันธ์ระดมความคิดเห็น
 3. การแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ
 4. การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร พนักงาน องค์กร/บริษัท และบุคคลทั่วไป ที่สนใจต้องการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถปรับตัวให้ทันกับลูกค้าที่เปลี่ยนไปทั้งในและต่างประเทษเช่น Global และ AEC

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love